Cael incwm addasadwy

Trosolwg

Gallwch gael incwm o’ch cronfa bensiwn sy’n addasadwy. Mae hyn yn golygu eich bod yn cael incwm rheolaidd ond gallwch ei newid neu gymryd arian allan os ydych angen gwneud hynny.

  • Byddwch yn cael 25% o’ch cronfa fel un swm o arian, di-dreth.
  • Mae’r 75% arall yn cael ei fuddsoddi i roi incwm rheolaidd, trethadwy i chi.
  • Gallwch addasu’r incwm rydych yn ei gymryd a phryd y byddwch yn ei gymryd.

Mae’r opsiwn hwn hefyd yn cael ei adnabod fel ‘tynnu allan hyblyg’.

Mae’n debyg y bydd angen i chi fod yn rhan o ddewis a rheoli eich buddsoddiadau. Gall gwerth eich cronfa fynd i fyny neu i lawr.

Darganfyddwch os gallwch drefnu apwyntiad Pension Wise am ddim.

Nid yw pob darparwr pensiwn yn cynnig yr opsiwn hwn. Os nad yw eich darparwr presennol yn ei gynnig, gallwch drosglwyddo eich cronfa i ddarparwr arall ond efallai y bydd rhaid i chi dalu ffi.

Amcangyfrif o faint allech chi ei gael

£

Treth

Mae’r incwm a gewch o’r buddsoddiad yn drethadwy. Bydd eich darparwr yn talu’r incwm i chi gydag unrhyw dreth sy’n ddyledus eisoes wedi’i didynnu.

Rydych yn talu treth pan fyddwch yn cymryd arian allan o’ch cronfa. Mae hyn oherwydd pan fyddwch chi’n talu i mewn i’ch pensiwn rydych yn cael gostyngiad treth ar eich cyfraniadau.

Enghraifft Mae gennych gronfa o £80,000 ac yn cymryd lwmp swm di-dreth o £20,000. Mae hyn yn gadael chi gyda £60,000 i’w fuddsoddi. Rydych yn cael incwm o £3,000 y flwyddyn o’ch buddsoddiad. Os ydych yn talu treth o 20% byddwch yn cael £2,400.

Os ydych yn cymryd y lwmp swm di-dreth o 25%, rhaid i chi gael incwm addasadwy gyda’r gweddill neu ddefnyddio un o’r opsiynau eraill.

Gallwch symud eich cronfa yn raddol - nid oes rhaid i chi ei symud i gyd ar unwaith. Bob tro y byddwch yn symud swm, mae 25% yn ddi-dreth.

Os byddwch yn dewis yr opsiwn hwn, gallwch adael eich arian i rywun pan fyddwch yn marw, ond efallai bydd rhaid iddynt dalu treth arno.

Trefnwch apwyntiad Pension Wise yn rhad ac am ddim i gael gwybod mwy am yr hyn y gallwch ei wneud gyda’ch cronfa.

Sut mae incwm addasadwy yn gweithio

Bydd eich darparwr yn cynnig gwahanol fuddsoddiadau gyda gwahanol risgiau i chi. Chi sy’n dewis y buddsoddiadau sy’n addas ar eich cyfer chi ac yn cael incwm wedi ymddeol oddi wrthynt. Dylech feddwl am faint rydych yn cymryd allan bob blwyddyn a pha mor hir mae angen i’ch arian barhau.

Gall ymgynghorydd ariannol eich helpu i greu cynllun buddsoddi ar gyfer eich arian. Gallant eich cynghori ar faint y gallwch ei gymryd allan i wneud yr arian bara mor hir â phosibl. Byddant yn codi ffi arnoch am hyn.

Mae eich darparwr yn debygol o godi tâl arnoch am reoli eich buddsoddiadau a phryd bynnag y byddwch yn cael taliad.

Os yw eich darparwr yn mynd i’r wal, bydd y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol yn eich gwarchod.

Parhau i dalu mewn

Os oes gennych fwy nag un gronfa bensiwn, gallwch gymryd incwm addasadwy o un a pharhau i dalu i mewn i rai eraill. Yr uchafswm y gallwch ei dalu mewn yw £4,000 y flwyddyn.

Mae hyn yn cynnwys eich rhyddhad treth o 20%. Er enghraifft, er mwyn cael cyfraniad o £10,000 byddai ond yn rhaid i chi dalu £8,000.

Efallai y byddwch yn dal i allu talu i mewn i’r gronfa rydych yn gymryd eich incwm addasadwy ohonni ond ni fyddwch yn cael gostyngiad treth ar y taliadau hyn.

Cyngor ariannol

Os oes gennych ddiddordeb yn yr opsiwn hwn efallai y byddwch am gael cyngor ariannol yn gyntaf. Gall ymgynghorydd ariannol eich helpu i gymharu cynhyrchion incwm addasadwy a gweithio allan pa un sydd orau ar eich cyfer chi.

Sgiâmau

Byddwch yn ofalus o sgiâmau pensiwn yn cysylltu â chi yn annisgwyl am fuddsoddiad neu gyfle busnes nad ydych wedi siarad â hwy am o’r blaen. Gallech golli eich holl arian ac yn wynebu treth o hyd at 55% a ffioedd ychwanegol.

Camau nesaf

  • Gofynnwch i’ch darparwr presennol os ydynt yn cynnig tynnu allan hyblyg a beth maent yn ei godi mewn ffioedd - os nad ydynt yn ei gynnig, gallwch drosglwyddo eich cronfa ond efallai y byddwch yn gorfod talu ffi.
  • Gwiriwch a oes gan eich cronfa unrhyw nodweddion arbennig a allai olygu eich bod yn cael bargen well, er enghraifft cyfradd blwydd-dal gwarantedig.
  • Dylech gael cyngor ariannol os oes gennych ddiddordeb mewn cael incwm addasadwy.
  • Chwilio o gwmpas – gofynnwch i ddarparwyr pa gynhyrchion maent yn eu cynnig i weddu â’ch amgylchiadau.
  • Dylech gael amcangyfrifon gan ddarparwyr eraill ar faint y gallai eich cronfa dyfu a beth yw’r ffioedd - fel arfer bydd ond rhaid i chi lenwi ffurflen fer ar eu gwefan.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod faint o dreth y byddwch yn ei dalu ar unrhyw arian rydych yn bwriadu ei gymryd allan.