Cysylltu â ni

Ni all Pension Wise ateb cwestiynau penodol am eich pensiwn.

Am help annibynnol, gallwch gysylltu â:

Os hoffech siarad â rhywun am eich opsiynau pensiwn, gallwch drefnu apwyniad gydag arbenigwr arweiniad Pension Wise.

Anfonnwch adborth i ni am Pension Wise

Gallwch e-bostio Pension Wise yn contact@pensionwise.gov.uk.

Gallwch hefyd ysgrifennu atom drwy’r post:

Pension Wise
PO Box 10404
Ashby de la Zouch
Leicestershire
LE65 9EH

Cwynion

Os oes gennych gwyn am Pension Wise, cwblhewch ac anfonnwch y ffurflen isod.

Beth yw pwnc neu natur eich cwyn?

Gellir dod o hyd i fanylion llawn am ein polisi preifatrwydd, yn cynnwys gwybodaeth am eich hawliau mewn perthynas â’r data y gallwch ei gadw yma.

Darllenwch ein canllaw os ydych eisiau cwyno am bensiwn neu ddarparwr pensiwn .

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn wedi derbyn eich cwyn ac yn anelu i roi ymateb llawn i chi i fewn 20 diwrnod gwaith.

Os na allwn wneud hyn (e.e, os ydym angen mwy o amser i ymchwilio i’ch cwyn) byddwn yn gadael i chi wybod beth yw’r rheswm dros yr oedi a pryd y gallwch ddisgwyl ymateb.

Os ydych angen mynd a phethau ymhellach

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb i'ch cwyn, gallwch anfon e-bost atom at complaints@maps.org.uk i'w gael ei uwchgyfeirio. Gallwch hefyd ysgrifennu atom trwy'r post:

Money and Pensions Service
Holborn Centre
120 Holborn
London, EC1N 2TD

Er mwyn i ni allu darparu'r gwasanaeth gorau posibl i chi, yr amser gorau i chi uwchgyfeirio eich cwyn yw o fewn 28 diwrnod o'r ymateb cychwynnol. Fodd bynnag, byddwn yn defnyddio ein disgresiwn i ystyried cwynion ar ôl y cyfnod hwn.

Nodwch y rheswm pam eich bod yn anhapus a’n hymateb cyntaf a chynnwys copïau o'ch cwyn wreiddiol gyda'n hymateb. Yna byddwn yn ymchwilio ac yn cysylltu â chi yn ôl o fewn 20 diwrnod gwaith.

Cael mwy o help

Unwaith yr ydych wedi mynd trwy ein proses cwynion, ac os ydych yn parhau’n anfodlon â'n hymateb terfynol i'ch cwyn, mae gennych chi yr hawl i'w gyfeirio at y Ombwdsmon Seneddol ac Iechyd Annibynnol(PHSO).

Gwneud cwyn neu ffoniwch 0345 015 4033 (Dydd Llun i ddydd Iau o 8:30am - 5:30pm, dydd Gwener o 8:30am - 12pm)

Lle y bo'n briodol, bydd y PHSO yn gofyn am yr holl waith papur yn ymwneud â'r gŵyn fel rhan o'ch adolygiad achos. Fe ddylech chi cysylltu â nhw cyn pen 12 mis o'n hymateb terfynol.

Gallwch hefyd ofyn i AS gyfeirio'ch cwyn at y Ombwdsmon Gwasanaeth Seneddol ac Iechyd Annibynnol. Gallwch cael help i ddod o hyd i'ch AS os nad ydych chi'n gwybod pwy ydynt.