Cysylltu â ni

Ni all Pension Wise ateb cwestiynau penodol am eich pensiwn.

Am help annibynnol, gallwch gysylltu â:

Os hoffech siarad â rhywun am eich opsiynau pensiwn, gallwch drefnu apwyniad gydag arbenigwr arweiniad Pension Wise.

Anfonnwch adborth i ni am Pension Wise

Gallwch e-bostio Pension Wise yn contact@pensionwise.gov.uk.

Gallwch hefyd ysgrifennu atom drwy’r post:

Pension Wise
PO Box 10404
Ashby de la Zouch
Leicestershire
LE65 9EH

Cwynion

Os oes gennych gwyn am Pension Wise, cwblhewch ac anfonnwch y ffurflen isod.

Os yw eich cwyn am apwyntiad arweiniad dros y ffôn – dylech gynnwys eich rhif cyfeirnod trefnu (gallwch weld hwn yn eich e-bost o gadarnhad)

Os yw eich cwyn am apwyntiad arweiniad wyneb i wyneb – dylech gynnwys yr amser, dyddiad a lleoliad eich apwyntiad

Os yw eich cwyn am unrhyw beth arall, dylech roi cyn gymaint o fanylion ag y gallwch

Gellir dod o hyd i fanylion llawn am ein polisi preifatrwydd, yn cynnwys gwybodaeth am eich hawliau mewn perthynas â’r data y gallwch ei gadw yma.

Darllenwch ein canllaw os ydych eisiau cwyno am bensiwn neu ddarparwr pensiwn .

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn wedi derbyn eich cwyn ac yn anelu i roi ymateb llawn i chi i fewn 20 diwrnod gwaith.

Os na allwn wneud hyn (e.e, os ydym angen mwy o amser i ymchwilio i’ch cwyn) byddwn yn gadael i chi wybod beth yw’r rheswm dros yr oedi a pryd y gallwch ddisgwyl ymateb.

Os ydych angen mynd a phethau ymhellach

Os nad ydych yn fodlon gyda’n ymateb i’ch cwyn, gallwch ysgrifennu at complaints@pensionwise.gov.uk iddo gael ei uwchraddio.

Yn eich e-bost, dywedwch y rheswm pam rydych yn anhapus gyda’n ymateb cyntaf a chynnwys copiau o’ch cwyn gwreiddiol a’n ymateb. Yna byddwn yn ymchwilio ac ymateb i chi o fewn 20 diwrnod gwaith.

Cael mwy o help

Mae’r Archwilydd Achosion Annibynnol (ICE) yn wasanaeth di-duedd, rhad ac am ddim sy’n gallu ymchwilio i’ch cwyn i weld os ydym wedi delio ag ef yn y ffordd gywir.

Bydd ICE ond yn edrych ar eich cwyn ar ôl i chi fynd trwy holl broses gwyno Pension Wise yn gyntaf. Ni all ystyried anghydfodau am bolisi neu faterion cyfreithiol.

Bydd angen i chi anfon copi o’ch cwyn iddynt yn ogystal â llythyrau neu e-byst rydym wedi’u hanfon mewn ymateb. Fel arfer ni fydd ICE yn edrych ar gŵyn a dderbynir mwy na 6 mis ar ôl dyddiad ein hymateb terfynol.

Gallwch hefyd ofyn i AS i gyfeirio eich cwyn i’r Ombwdsmon Seneddol a’r Gwasanaeth Iechyd. Gallwch gael help i ddod o hyd i’ch AS os nad ydych yn gwybod pwy ydynt. Fel arfer dim ond ar gwynion y mae ICE eisoes wedi’u hadolygu y mae’r Ombwdsmon yn edrych arnynt.