Addewid i gwsmeriaid

Mae ein haddewid i gwsmeriaid yn dweud wrthych beth rydym yn addo ei wneud pan fyddwch yn trefnu apwyntiad Pensiwn Wise.

Byddwn yn:

Trefnu eich apwyntiad

 • Anelu i ateb eich galwad i’n canolfan trefnu mewn 20 eiliad neu lai
 • Egluro’n glir sut i gysylltu â ni, gan gynnwys trefnu apwyntiad 45-munud am ddim
 • Cynnig dewis o apwyntiad dros y ffôn neu wyneb-yn-wyneb i chi
 • Dod o hyd i apwyntiad wyneb-yn-wyneb mewn man cyfleus i chi

Ar ôl i chi drefnu

 • Anfon cadarnhad o’ch apwyntiad i chi
 • Dweud wrthych beth fydd yn digwydd nesaf, ac erbyn pryd
 • Dweud wrthych beth i fynd i’r apwyntiad i gael y gorau allan ohono
 • Anfon nodiadau i’ch atgoffa o’ch apwyntiad

Yn ystod eich apwyntiad

 • Rhoi’r wybodaeth gywir i chi
 • Egluro pethau’n glir ac osgoi jargon
 • Peidio argymell unrhyw gynhyrchion neu ddweud wrthych beth i’w wneud gyda’ch arian
 • Dweud wrthych ble i fynd i gael cymorth na allwn ni ei roi i chi
 • Bod yn ddefnyddiol, di-duedd, cwrtais, eich trin yn deg a chyda pharch

Ar ôl eich apwyntiad

 • Anfon crynodeb ysgrifenedig o’r arweiniad a roddwyd i chi yn eich apwyntiad
 • Defnyddio eich adborth i wella sut rydym yn gwneud pethau

Gwybodaeth bersonol

 • Diogelu eich gwybodaeth bersonol

Cwynion

 • Dweud wrthych beth i’w wneud nesaf os nad ydych yn fodlon ar sut rydych wedi cael eich trin
 • Gwella ein gwasanaethau’n barhaus i wneud pethau’n well i chi

Hygyrchedd

 • Gwneud yn siŵr y gallwch gael apwyntiad wyneb-yn-wyneb os oes gennych anabledd - er enghraifft mynediad i gadair olwyn neu Iaith Arwyddion Prydeinig os ydych chi’n fyddar
 • Anfon eich crynodeb mewn braille neu brint bras os ydych chi’n ddall neu’n rhannol ddall

Yn gyfnewid rydym angen i chi:

 • Bod ar amser ar gyfer eich apwyntiad neu roi gwybod i ni os bydd angen ei newid
 • Trin ein staff gyda pharch
 • Rhannu gyda ni unrhyw wybodaeth berthnasol pan fyddwn yn gofyn amdani