Cael incwm gwarantedig (blwydd-dal)

Trosolwg

Gallwch ddefnyddio eich cronfa bensiwn i brynu polisi yswiriant sy’n rhoi incwm gwarantedig i chi am weddill eich oes. Gelwir hyn yn flwydd-dal.

 • Byddwch yn cael incwm sefydlog am oes neu am nifer penodol o flynyddoedd.
 • Gallwch gymryd 25% o’ch cronfa fel arian parod di-dreth a phrynu blwydd-dal gyda’r 75% arall.
 • Rydych yn talu treth ar eich incwm blwydd-dal.

Os ydych ar hyn o bryd yn derbyn incwm pensiwn mae’n debygol eich bod eisoes wedi prynu blwydd-dal neu’n cymryd incwm o bensiwn cyflog terfynol neu gyfartaledd gyrfa (buddion wedi’u diffinio).

Darganfyddwch os allwch drefnu apwyntiad Pension Wise am ddim.

Amcangyfrif o faint allai eich incwm gwarantedig fod

£

Sut mae blwydd-dal yn cael ei gyfrifo

Mae faint o incwm a gewch bob blwyddyn o flwydd-dal yn dibynnu ar bethau fel:

 • faint oedd gennych yn eich cronfa bensiwn pan brynoch y blwydd-dal
 • eich oedran
 • pu’n a ydych eisiau’r incwm gynyddu bob blwyddyn
 • p’un a ydych eisiau’r blwydd-dal i dalu i rywun ar ôl i chi farw
 • eich iechyd a ffordd o fyw

Efallai y bydd rhaid i chi dalu ffioedd gweinyddu.

Os bydd y cwmni yswiriant y gwnaethoch brynu eich blwydd-dal ganddynt yn mynd i’r wal, bydd Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol yn eich gwarchod yn llawn.

Mathau o flwydd-dal

Mae yna lawer o wahanol fathau o flwydd-dal a gallwch chwilio o gwmpas - nid oes rhaid i chi brynu un gan ddarparwr eich pensiwn presennol.

Math Sut mae’n gweithio
Bywyd sengl Yn cael ei dalu i chi’n unig, naill ai am oes neu ar gyfer nifer penodol o flynyddoedd.
Bywyd ar y cyd Taliadau’n parhau i’ch priod neu’ch partner ar ôl i chi farw.
Cyfnod penodol Yn talu incwm am nifer penodol o flynyddoedd, yna swm gwarantedig y gallwch ei fuddsoddi neu ei ddefnyddio i brynu blwydd-dal arall.
Tymor byr Taliadau’n dod i ben ar ôl nifer penodol o flynyddoedd (hyd at 5 mlynedd) neu pan fyddwch yn marw (p’un bynnag ddaw gyntaf).
Cyfnod gwarantedig Yn talu allan am gyfnod penodol hyd yn oed os byddwch yn marw o fewn y cyfnod hwnnw, er enghraifft rydych yn cael blwydd-dal 10 mlynedd ac yn marw ar ôl 7 mlynedd, mae eich priod neu’ch partner yn dal i gael taliadau am 3 blynedd arall neu lwmp swm.
Uwch neu Amharedig Gall dalu mwy na blwydd-dal safonol os ydych yn ysmygu neu os oes gennych gyflwr meddygol, er enghraifft clefyd y siwgr neu bwysedd gwaed uchel.
Cynyddol Mae’r swm yn cynyddu bob blwyddyn i leihau effaith chwyddiant.
Lefel Talu swm sefydlog o incwm bob blwyddyn.
Cysylltiedig â buddsoddiad Wedi ei glymu i’r farchnad stoc, mae’r swm y mae’n ei dalu yn gallu amrywio ac yn dibynnu ar lwyddiant y buddsoddiadau.
Cyfalaf wedi’i ddiogelu Mae eich cronfa yn cael ei dalu i bwy bynnag rydych yn ei adael iddynt (eich ‘buddiolwr’) os byddwch yn marw o fewn cyfnod penodol, yn amodol ar dreth.

Unwaith y byddwch wedi prynu blwydd-dal bydd gennych ond cyfnod byr pryd y gallwch ddal i newid eich meddwl (yn y rhan fwyaf o achosion 30 diwrnod). Ar ôl hynny ni allwch newid y penderfyniad.

Treth

Os byddwch yn penderfynu prynu blwydd-dal gallwch ddal i gymryd hyd at 25% o’ch cronfa bensiwn yn ddi-dreth fel arian parod. Nid yw hyn yn defnyddio unrhyw ran o’ch Lwfans Personol - y swm o incwm nad ydych yn talu treth arno.

Yna gallech brynu blwydd-dal gyda’r 75% arall.

Rydych yn talu treth ar incwm o flwydd-dal, yn union fel rydych yn ei wneud ar eich cyflog. Mae hyn oherwydd pan fyddwch chi’n talu i mewn i’ch pensiwn rydych yn cael gostyngiad treth ar eich cyfraniadau.

Os ydych yn cymryd y lwmp swm di-dreth o 25% mae’n rhaid i chi brynu blwydd-dal gyda’r gweddill neu defnyddio un o’r opsiynau pensiwn eraill.

Trefnwch apwyntiad Pension Wise yn rhad ac am ddim i gael gwybod mwy am yr hyn y gallwch ei wneud gyda’ch cronfa.

Sgiâmau

Byddwch yn ofalus o sgiâmau pensiwn yn cysylltu â chi yn annisgwyl am fuddsoddiad neu gyfle busnes nad ydych wedi siarad â hwy am o’r blaen. Gallech golli eich holl arian ac yn wynebu treth o hyd at 55% a ffioedd ychwanegol.

Camau nesaf

 • Gofynnwch i’ch darparwr os oes gan eich cronfa bensiwn unrhyw nodweddion arbennig a allai olygu eich bod yn cael bargen well, er enghraifft cyfradd blwydd-dal gwarantedig.
 • Gofynnwch i’ch darparwr am y mathau o flwydd-dal a gynigir ganddynt, er enghraifft os ydych mewn iechyd gwael gallech gael cyfradd well.
 • Gallwch chwilio o gwmpas a chymharu darparwyr i gael y fargen orau.
 • Deall faint o dreth y byddwch yn ei dalu ar eich incwm blwydd-dal.