Gadael y cyfan o’ch cronfa heb ei gyffwrdd

Trosolwg

Nid oes rhaid i chi ddechrau cymryd arian allan o’ch cronfa bensiwn pan fyddwch yn cyrraedd eich ‘oedran ymddeol a ddewiswyd’ (yr oed rydych wedi’i gytuno gyda’ch darparwr i ymddeol). Gallwch adael eich arian wedi’i fuddsoddi, er enghraifft tra rydych yn gweithio.

  • Gallai’r arian yn eich cronfa dyfu.
  • Gallech gael mwy o arian i bara am gyfnod byrrach o amser.

Treth

Nid ydych yn talu treth tra bod yr arian yn aros yn eich cronfa.

Gall arian y byddwch yn ei adael yn eich cronfa gael ei drosglwyddo’n ddi-dreth os byddwch yn marw cyn 75 oed.

Darganfyddwch os allwch drefnu apwyntiad Pension Wise am ddim.

Ffioedd a risg buddsoddi

Mae’n bosibl y codir ffioedd ychwanegol os nad ydych yn dechrau cymryd eich arian pan fyddwch yn cyrraedd eich oedran ymddeol a ddewiswyd. Holwch eich darparwr.

Fel gyda phob buddsoddiad gallai gwerth eich cronfa fynd i fyny neu i lawr.

Parhau i dalu i mewn

Gallwch chi (a’ch cyflogwr) barhau i dalu i mewn i’ch cronfa, ond gall fod cyfyngiadau.

Byddwch fel arfer yn talu treth os bydd cynilion yn eich cronfeydd pensiwn yn mynd dros y lwfans blynyddol. Ar hyn o bryd mae hyn yn £40,000 y flwyddyn.

Amcangyfrif o faint allai eich cronfa dyfu

£
£

Trefnwch apwyntiad Pension Wise yn rhad ac am ddim i gael gwybod mwy am yr hyn y gallwch ei wneud gyda’ch cronfa.

Sgiâmau

Os bydd rhywun yn cysylltu â chi yn annisgwyl am gael arian allan o’ch cronfa cyn rydych yn 55 oed, mae bron bob amser yn sgiâm pensiwn.

Camau nesaf

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i’ch darparwr pensiwn:

  • Oes rhaid i mi gymryd yr arian erbyn dyddiad penodol?
  • Pa ffioedd fyddwch yn codi arnaf os byddaf yn gadael fy arian yn hirach?
  • Faint mae’r gronfa’n debygol o dyfu bob blwyddyn?
  • Sut mae’r arian yn cael ei fuddsoddi ac a allaf newid hyn os wyf eisiau?
  • Faint allai barhau i dalu i mewn?
  • Oes gan fy nghronfa unrhyw nodweddion arbennig a allai olygu i mi gael bargen well, er enghraifft cyfradd blwydd-dal gwarantedig?
  • Oes gennych chi fanylion cyfredol y person rwyf am adael fy nghronfa iddynt (fy ‘buddiolwr’)?