Cymysgu eich opsiynau pensiwn

Trosolwg

Gallwch gymysgu y ffyrdd rydych yn cymryd eich cronfa bensiwn.

  • Gallwch cymysgu’r opsiynau pensiwn, er enghraifft defnyddio rhywfaint o’ch cronfa i gael incwm addasadwy a rhywfaint i brynu blwydd-dal.
  • Nid yw pob darparwr pensiwn yn cynnig yr holl opsiynau.
  • Os oes gennych nifer o gronfeydd, gallwch ddefnyddio opsiynau gwahanol ar gyfer pob cronfa, er enghraifft gadael un gronfa heb ei gyffwrdd a cymryd arian allan o un arall.

Darganfyddwch os allwch drefnu apwyntiad Pension Wise am ddim.

Enghraifft

Mae eich cronfa bensiwn yn £60,000.

Rydych yn penderfynu cymryd allan 25% fel arian di-dreth gan adael £45,000. Rydych yn defnyddio £20,000 i brynu blwydd-dal. Mae hyn yn rhoi incwm trethadwy am weddill eich oes o tua £900 y flwyddyn i chi.

Rydych yn defnyddio’r £25,000 arall i gael incwm addasadwy. Mae hyn yn caniatáu i chi gymryd allan tua £5,000 y flwyddyn am 5 mlynedd.

Cyngor ariannol

Gall cymysgu eich opsiynau fod yn gymhleth. Os oes gennych ddiddordeb yn hyn efallai y byddwch am siarad ag ymgynghorydd ariannol yn gyntaf.

Trefnwch apwyntiad Pension Wise yn rhad ac am ddim i gael gwybod mwy am yr hyn y gallwch ei wneud gyda’ch cronfa.

Camau nesaf

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymysgu eich opsiynau:

  • Edrychwch ar yr holl opsiynau i weld pa rai sy’n addas i chi
  • Chwilio o gwmpas – nid oes rhaid i chi gael incwm addasadwy neu brynu blwydd-dal gan eich darparwr presennol