Sut i gwyno am bensiwn

Cysylltwch â’ch darparwr pensiwn yn gyntaf os ydych angen cwyno. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gallu cael pethau wedi’u datrys yn y ffordd hyn. Gan fod pensiwn pawb yn wahanol, bydd eich darparwr pensiwn fel arfer yn y sefyllfa orau i roi’r ateb cywir i chi cyn gynted ag y bo modd.

Gwneud cwyn

Dylech yn gyntaf ofyn i’ch darparwr pensiwn am fanylion o’u proses gwyno. Bydd hyn yn wahanol yn dibynnu ar eich darparwr a’r math o bensiwn. Dilynnwch broses eich darparwr cyn cymryd camau pellach.

Mae’n well i wneud eich cwyn yn ysgrifenedig ac i gael ymateb ysgrifenedig. Mae hyn yn helpu os byddwch angen mynd â’ch cwyn ymhellach.

Os ydych angen mynd â phethau ymhellach

Os ydych eisoes wedi dilyn proses gwyno eich darparwr pensiwn, mae yna ffyrdd gwahanol o fynd â phethau ymhellach.

Cwyno am sut mae eich pensiwn wedi cael ei redeg

Gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS) ar 0800 011 3797 neu drwy ddefnyddio eu ffurflen ymholiadau ar-lein.

Gall TPAS roi cyngor annibynnol am ddim i chi os yw eich cwyn yn ymwneud â sut mae eich pensiwn wedi cael ei redeg, er enghraifft os yw eich darparwr:

  • wedi rhoi’r wybodaeth anghywir i chi
  • wedi cymryd gormod o amser i wneud rhywbeth

Gall TPAS weithio gyda chi a’ch darparwr pensiwn i ddod o hyd i ateb. Fodd bynnag:

  • ni all wneud unrhyw benderfyniadau cyfreithiol ynghylch a yw eich cwyn yn gyfiawn
  • ni all eich helpu os ydych eisoes wedi dechrau camau cyfreithiol ynghylch eich cwyn

Os na all TPAS ddatrys eich cwyn am sut mae eich pensiwn wedi cael ei redeg, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Ombwdsmon Pensiynau ar 020 7630 2200 neu ar enquiries@pensions-ombudsman.org.uk.

Gall y Gwasanaeth Ombwdsmon Pensiynau helpu os yw eich cwyn yn ymwneud â sut mae eich pensiwn wedi cael ei redeg. Mae’n sefydliad diduedd ac am ddim ac mae ganddo bwerau cyfreithiol i gadarnhau neu wrthod cwynion.

Cwynion am gyngor ariannol

Gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol ar 0800 023 4567 neu ar complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Mae’r gwasanaeth yn ddiduedd ac am ddim. Mae ganddo bwerau cyfreithiol i gadarnhau neu wrthod cwynion.

Gall y gwasanaeth hwn helpu os ydych yn meddwl y cawsoch y cyngor ariannol anghywir a arweiniodd i chi drefnu pensiwn nad oedd yn addas i chi. Gall hefyd helpu gyda rhai mathau o gwynion am y ffordd mae pensiwn yn cael ei werthu neu ei farchnata.

Fel arfer, nid yw’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol yn darparu cymorth gyda chwynion am bensiynau gweithle - math o bensiwn a drefnir gan eich cyflogwr. Holwch eich darparwr os nad ydych yn siwr am eich math o bensiwn.

Unwaith y bydd Ombwdsmon yn delio â’ch cwyn, ni fyddwch fel arfer yn cael mwy o help gyda’ch cwyn gan Ombwdsmon neu sefydliad arall.

Pensiwn y Wladwriaeth

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Pensiwn os oes gennych gŵyn am Bensiwn y Wladwriaeth.