A allaf gymryd arian allan fesul tipyn o fy nghronfa bensiwn?

Trosolwg

Gallwch gymryd symiau llai o arian allan o’ch cronfa bensiwn hyd nes ei fod yn rhedeg allan. Mae faint y byddwch yn ei gymryd a phryd byddwch yn ei gymryd i fyny i chi.

  • Chi sy’n penderfynu faint i’w gymryd a phryd i’w gymryd.
  • Nid yw eich swm o 25% di-dreth yn cael ei dalu mewn un lwmp swm - rydych yn ei gael dros gyfnod o amser.
  • Bob tro y byddwch yn cymryd arian allan fesul tipyn mae 25% yn ddi-dreth ac mae’r gweddill yn drethadwy.

Mae rhai darparwyr pensiwn yn codi ffi i gymryd arian allan.

Nid yw pob darparwr yn cynnig yr opsiwn hwn. Os nad yw eich darparwr presennol yn ei gynnig, gallwch drosglwyddo eich cronfa i ddarparwr arall ond efallai y bydd rhaid i chi dalu ffi.

Darganfyddwch os allwch drefnu apwyntiad Pension Wise am ddim.

Amcangyfrif o faint allwch chi ei gael

£
£
£

Gall cymryd swm mawr o arian allan o’ch cronfa olygu eich bod yn talu swm uwch o dreth.

Treth

Rydych yn talu treth pan fyddwch yn cymryd arian o’ch cronfa oherwydd eich bod yn cael rhyddhad treth pan fyddwch yn talu i mewn i’ch pensiwn.

Bydd yr arian y byddwch yn ei gymryd o’ch cronfa yn cael ei ychwanegu at unrhyw incwm arall sydd gennych ar gyfer y flwyddyn honno, er enghraifft taliadau Pensiwn y Wladwriaeth, budd-daliadau, llog o gynilion, cyflog. Gallai hyn olygu y byddai cymryd swm mawr o arian allan ar yr un pryd yn eich symud i gyfradd dreth uwch.

Os byddwch yn lledaenu’r symiau o arian dros fwy nag un flwyddyn dreth, efallai y byddwch yn talu llai o dreth arnynt.

Enghraifft Mae eich cronfa yn £60,000. Rydych yn cymryd allan £4,000 bob blwyddyn - £1,000 yn ddi-dreth a £3,000 yn drethadwy. Rydych yn gweithio rhan amser ac yn ennill £12,000 y flwyddyn. Mae cyfanswm eich enillion a’r arian trethadwy rydych wedi’i gymryd allan o’ch cronfa yn £15,000. Mae hyn yn uwch na’r Lwfans Personol safonol o £12,570. Rydych yn talu £486 mewn treth.

Bydd eich darparwr pensiwn yn tynnu’r dreth sy’n ddyledus gennych cyn iddynt dalu’r arian i chi.

Efallai y byddwch yn talu treth brys pan fyddwch yn cymryd arian allan o’ch cronfa, y gallwch ei hawlio’n ôl.

Os nad yw eich darparwr yn talu eich treth brys yn ôl yn awtomatig, gallwch ei hawlio’n ôl gan Gyllid a Thollau EM.

Trefnwch apwyntiad Pension Wise yn rhad ac am ddim i gael gwybod mwy am yr hyn y gallwch ei wneud gyda’ch cronfa.

Parhau i dalu mewn

Os oes gennych fwy nag un gronfa bensiwn, gallwch gymryd arian fesul tipyn o un a pharhau i dalu i mewn i rai eraill. Yr uchafswm y gallwch ei dalu mewn yw £4,000 y flwyddyn.

Mae hyn yn cynnwys eich rhyddhad treth o 20%. Er enghraifft, er mwyn cael cyfraniad o £10,000 byddai ond yn rhaid i chi dalu £8,000.

Efallai y bydd eich darparwr hefyd yn gadael i chi barhau i dalu i mewn i’r gronfa rydych yn cymryd arian allan ohonni.

Budd-daliadau

Gallai cymryd arian allan fesul tipyn o’ch cronfa hefyd effeithio ar eich hawl i unrhyw fudd-daliadau.

Sgiâmau

Byddwch yn ofalus o sgiâmau pensiwn yn cysylltu â chi yn annisgwyl am fuddsoddiad neu gyfle busnes nad ydych wedi siarad â hwy am o’r blaen. Gallech golli eich holl arian ac yn wynebu treth o hyd at 55% a ffioedd ychwanegol.

Camau nesaf

  • Gofynnwch i’ch darparwr presennol os ydynt yn cynnig yr opsiwn - a elwir hefyd yn ‘Uncrystallised Funds Pension Lump Sum’ (UFPLS) - a beth maent yn eu codi fel ffioedd.
  • Os nad ydynt yn ei gynnig, gallwch drosglwyddo eich cronfa ond efallai y byddwch yn gorfod talu ffi.
  • Gwiriwch a oes gan eich cronfa unrhyw nodweddion arbennig a allai olygu eich bod yn cael bargen well, er enghraifft cyfradd blwydd-dal gwarantedig.
  • Deall faint o dreth y byddwch yn ei dalu ar unrhyw arian rydych yn bwriadu ei dynnu allan.