Beth fydd yn digwydd i’ch pensiwn pan fyddwch yn marw?

Bydd y ffordd rydych yn cymryd eich pensiwn yn effeithio ar sut y gallwch chi ei adael i’ch buddiolwr (y sawl sy’n ei etifeddu) pan fyddwch yn marw.

Mae’r rhan fwyaf o opsiynau pensiwn yn caniatáu i unrhyw un i etifeddu eich pensiwn - nid oes rhaid iddynt fod eich priod neu’ch partner sifil.

Sicrhewch fod gan eich darparwr pensiwn fanylion cyfredol eich buddiolwr. Os oes gennych fwy nag un pensiwn, dywedwch wrth eich holl ddarparwyr.

Gadael arian ar ôl

Os byddwch yn cymryd eich lwmp swm di-dreth, ond nid ydych yn ei ddefnyddio cyn i chi farw (er enghraifft mae wedi’i adael yn eich cyfrif banc), mae’n dod yn rhan o’ch ystâd. Mae yna’n ffurfio rhan o bopeth rydych yn berchen arno a’ch holl arian pan fyddwch yn marw. Gallai fod angen i’ch buddiolwr dalu Treth Etifeddu arno.

Mae’r un peth yn wir os byddwch yn cymryd eich cronfa gyfan mewn un tro neu fesul tipyn ond ddim yn ei ddefnyddio i gyd cyn i chi farw.

Gall eich buddiolwr gymryd arian sy’n dal yn eich cronfa fel un lwmp swm neu ei ddefnyddio i brynu blwydd-dal neu incwm addasadwy.

Gadael pensiwn ar ôl

Mae rhai mathau o bensiwn y gallwch eu gadael i rywun ar ôl i chi farw. Mae’r taliadau mae eich buddiolwr yn eu cael yn dibynnu ar ffactorau fel eu hoedran a’u hiechyd.

Blwydd-dal ar y cyd

Mae taliadau’n parhau i’ch buddiolwr ar ôl i chi farw. Pan fyddant yn marw, ni fyddant yn gallu gadael y taliadau hyn i unrhyw un arall.

Cyfnod gwarantedig

Mae taliadau o flwydd-dal gyda chyfnod gwarantedig yn parhau hyd yn oed os byddwch yn marw cyn bod y cyfnod hwnnw’n dod i ben. Mae’r cyfnod gwarantedig yn dechrau pan fyddwch yn cymryd yr arian o’ch cronfa.

Enghraifft: Rydych yn cymryd blwydd-dal gwarantedig 10 mlynedd ac yn marw ar ôl 8 mlynedd. Mae eich priod yn cael taliadau am y 2 flynedd arall. Os byddwch yn marw ar ôl y cyfnod gwarantedig o 10 mlynedd, ni fydd eich priod yn cael unrhyw daliadau.

Blwydd-dal cyfalaf a ddiogelir

Mae hyn hefyd yn cael ei adnabod fel blwydd-dal ‘gwerth a ddiogelir’. Mae eich buddiolwr yn etifeddu lwmp swm - dyma eich cronfa llai unrhyw daliadau blwydd-dal rydych wedi’u cymryd cyn i chi farw.

Incwm addasadwy

Gallwch ddewis pwy rydych eisiau i dderbyn unrhyw arian sydd ar ôl yn eich cronfa ar ôl i chi farw.

Y dreth mae eich buddiolwr yn ei dalu

Etifeddiaeth Eich oedran pan fyddwch yn marw Treth maent yn ei dalu
Arian rydych wedi’i gymryd allan o’ch cronfa sydd heb ei ddefnyddio Unrhyw oed Treth Etifeddu yn seiliedig ar faint eich ystad
Arian sy’n dal yn eich cronfa O dan 75 oed Dim, os ydynt yn ei gymryd o fewn 2 flynedd
Arian sy’n dal yn eich cronfa 75 oed neu hŷn Treth Incwm
Incwm addasadwy O dan 75 oed Dim
Incwm addasadwy 75 oed neu hŷn Treth Incwm
Blwydd-dal ar y cyd, cyfnod gwarantedig neu cyfalaf a ddiogelir O dan 75 oed Dim
Blwydd-dal ar y cyd, cyfnod gwarantedig neu cyfalaf a ddiogelir 75 oed neu hŷn Treth Incwm

Efallai y bydd eich buddiolwr yn talu treth ychwanegol os yw’r swm rydych yn ei gymryd o’ch cronfa cyn i chi farw a’r swm y byddwch yn ei adael ar ôl yn fwy na £1,073,100.